Contact

DU Jing

North China

Ms. DU Jing
Tel.: 86-10-6539 6672

He Mengxi

East China

Ms. HE Mengxi
Tel.: 86-21-3858 5251

Frances QIU

South & Southwest China

Ms. Frances QIU
Tel.: 86-20-8755 8208

Hong Kong

Ms. Julia Hoefling
Tel.: 852-2532 1222

Contact us

North China
86-10-6539 6672
East China
86-21-3858 5251
South & Southwest China
86-20-8755 8208
Hong Kong
852-2532 1222

1

Feedback